Urban Cult
Društvena događanja
marketing

Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta

Gradonačelnik Grada Zagreba je 31. kolovoza 2015. utvrdio Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta, te ga uputio Gradskoj skupštini Grada Zagreba na razmatranje i donošenje.
Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o donošenju Generalnog urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/03, 17/06, 1/09 i 7/13), čime se za ovo područje utvrdila temeljna organizacija prostora, zaštita prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti, korištenje i namjena površina s prijedlogom uvjeta i mjera njihova uređenja u odnosu na stanje u prostoru u trenutku njezine izrade i donošenja.

U razdoblju od trenutka pokretanja prethodnog postupka izmjena i dopuna Odluke i donošenja Odluke, a u odnosu na tako utvrđene načine i oblike zaštite i korištenja prostora, uvjete i smjernice za uređenje i zaštitu prostora, mjere za unapređivanje i zaštitu okoliša, područja s posebnim i drugim obilježjima te druge elemente važne za Grad Zagreb, u postupcima provedbe Plana, u postupcima ispitivanja mogućnosti ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada i donošenjem novih razvojnih dokumenata Grada Zagreba bile su evidentirane nove potrebe i utvrđeni ciljevi koji se žele postići te su bile uočene neusklađenosti pojedinih dijelova Plana kao i neusklađenosti sa stanjem u prostoru i promjenama koje su u međuvremenu nastale a onemogućuju njegovu provedbu, a za što je bilo potrebno izvršiti promjene Odluke i uskladiti sve dijelove Odluke i Elaborata Plana kako bi se osigurali prostorno-planski preduvjeti za realizaciju planiranih zahvata u prostoru.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Polazeći od već utvrđenih ciljeva prostornog uređenja Sesveta: urbane obnove i konsolidacija njegova urbanog područja, koji se ostvaruju utvrđenim planskim mjerama: dopunjavanjem (pogušćivanjem) izgrađenog područja, očuvanjem i uređenjem neizgrađenih površina, poboljšanjem urbane mreže i komunikacijskih sustava, posebice javnog prometa, unapređivanjem sustava urbanog uređenja, gospodarenjem gradskim prostorom i ukupnom urbanom reprodukcijom te očuvanjem povijesnih i prirodnih vrijednosti kao i sustavnim evidentiranjem i sanacijom ugroženih vrijednosti povijesne jezgre i drugih nositelja povijesnog identiteta Sesveta, reljefnom raznolikosti, šumom i park-šumom, u predmetnom se postupku, programskim polazištima za izmjene i dopune Plana, određeni su sljedeći ciljevi izmjena i dopuna:
- preispitivanje i osiguranje potrebnih kapaciteta sadržaja društvene i javne namjene;
- očuvanje i unapređenje mreže prometnih, infrastrukturnih i energetskih koridora u svrhu osiguranja kvalitetnog i sigurnog odvijanja kako postojećeg tako i planiranog prometa te racionalnog i održivog komunalnog opremanja građevinskog zemljišta;
- zaštita i očuvanje šume i šumskog zemljišta;
- očuvanje zaštićenih prirodnih vrijednosti (već zaštićenih, predloženih za zaštitu temeljem Zakona o zaštiti prirode i zaštićenih i evidentiranih dijelova prirode koji se štite mjerama generalnog urbanističkog plana);
- očuvanje kontinuiteta i integriteta javnih zelenih površina (javni park, gradske park-šume);
- zaštita kulturnih dobara;
- cjelovito sagledavanje i detaljnije planiranje središta Sesveta;
- preispitivanje planskih uvjeta za područja za koje postoji obveza detaljnije prostorne razrade provedbom javnih natječaja i izradom urbanističkih planova uređenja uz zadržavanje obveze njihove izrade;
- zaštita nestabilnih padina (IV. kategorija stabilnosti prema PPGZ-u).

(Z.D.)

10. 9. 2015.
Marketing
marketing
Tražiš Posao?
Ponuda
Poslova!

jooble